Satsning på välmående kan ge produktivitetsskutt på 20%

Skribent Guy Ahonen

Varje år förlorar den finländska ekonomin över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioneringar, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Den summan motsvarar närmare hälften av statsbudgeten. Ett bättre arbetsliv är en underutnyttjad möjlighet till ekonomisk framgång.

Det skriver professor Guy Ahonen i en rapport för Tankesmedjan Agenda. Enligt Ahonen kunde den privata sektorn öka sin produktivitet med 9 miljarder euro och spara 1 miljard i kostnader genom ett bättre ledarskap.

– Fullt ut skulle denna källa ge ett 20% produktivitetsskutt till vårt lands ekonomi. Och ett liknade produktivitetstilskott kunde rimligtvis också uppnås inom den offentliga sektorn, skriver Ahonen. En bättre internationell konkurrenskraft skapas inte enbart genom att sänkta personalkostnaderna och genom en minskning av den offentliga sektorn.

Nyckeln till framgång?

Guy Ahonen påvisar i rapporten att en systematisk satsning på välbefinnande i arbetet kan ge en sexfaldig avkastning på investerat kapital. Tusen dollars frågan är varför inte fler företag drar nytta av den här möjligheten. Enligt Ahonen finns ett svar i företagens styr- och rapporteringssystem.

– Det redan 500 år gamla bokförings- och bokslutssystemet lyfter inte fram människan på arbetsplatsen, menar Ahonen. Personal- och hälsobokslut som komplement till traditionella finansiella rapporter kan vara en lösning.

Värdebaserat ledarskap

I Agendas rapport flaggar Guy Ahonen också för ett värdebaserat ledarskap. I den traditionella ledarskapsmodellen försöker man minimera kostnaderna för företagshälsovården. Den värdebaserade modellen kan leda till högre satsningar på företagshälsovården men mindre personalkostnader totalt.

– En färsk studie visar att ett ledarskap som integrerar arbetshälsan i det strategiska ledarskapet, förmansutbildningen och personalens utvecklingssamtal leder till mångdubbling av företagets täckningsbidrag, skriver Ahonen.